Acte necesare cadastru / intabulare Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte: * Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare -Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata.; * Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare; * Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii; * Cerere tip completata si semnata de proprietar pusa la dispozitie de expertul autorizat; * Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile pusa la dispozitie de expertul autorizat; * Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat; Atentie! certificatul fiscal este valabil 30 de zile, si nu trebuie sa depaseasca sfarsitul lunii. ex: Daca cererea a fost depusa dupa data de 25 martie este valabil pana la 1 mai. Fara plan cadastral nu se poate face nicio instrainare. In cazul in care imobilul a fost dobandit dupa 1 iulie 1999 (data la care a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii funciare) si exista plan cadastral nu se mai face alt plan cadastral. Certificatul Fiscal Este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele : • cerere (formular tip); • act de identitate (original si fotocopie); • dupa caz : • Certificat de mostenitor (original si copie xerox); • Certificat de deces (original si copie xerox); • Certificat de nastere (original si copie xerox); • Certificat de casatorie (original si copie xerox); • Sentinta de divort (original si copie xerox); • dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 1 leu/document; • dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 4 lei; • timbru fiscal de 0.30 lei. Certificatul fiscal se va elibera, prin compartimentul REGISTRATURA - personal proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz. În situatia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procura notariala sau împuternicire avocatiala. Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul României. Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare. Adeverinta Asociatia de Proprietari/Locatari Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari, este un formular standard care atesta ca nu aveti datorii catre asociatie. • se completeaza in 3 exemplare de catre administrator si presedintele Asociatiei de locatari. Este obligatoriu ca acestia sa semneze sa stampileze si sa-si treaca numele in clar; • se ataseaza copie xerox dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba stampila asociatiei in original); • se ataseaza copie xerox a ultimei chitante a platii cotelor de intretinere; • vizarea adeverintei de catre Primaria de sector; Adeverinta de la Asociatia de locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector. Extrasul de carte funciara Extrasul de carte funciara este actul in care este trecuta situatia juridica a imobilului. Aici sunt trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele prin care acestia au dobandit imobilul, sarcinile proprietatii (ipoteca, interdictii de instrainare, privilegii, etc). Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si unde trebuie sa depuneti: • dovada intabularii imobilului; • copie act de proprietate; • copie act identitate proprietar (proprietari); • cerere tip; Acest extras de carte funciare se elibereaza numai delegatiilor notariali, la cererea clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii cererii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui. * Certificatul de sarcini va fi necesar in cazul in care cadastrul s-a facut cu mult timp in urma dar fara intabulare. * Rolul fiscal notarul face intabularea pentru cumparator. In cazul in care faceti un precontract (care nu este realizat la notar) cumparatorul trebuie sa solicite certificatul de carte funciara informativa, pe baza unei chitante scrisa de cel care vinde. Cel mai sigur este sa participe si martori, indicat 2 (dar sa nu fie ruda pana la gradul 3 inclusiv). Actele care atesta dreptul de proprietate Actul de dobandire al bunului imobiliar care atesta proprietatea poate fi de mai multe tipuri in functie de urmatoarele cazuri: 1. Imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica * in acest caz este vorba despre un act de vanzare-cumparare 2. Imobilul a fost cumparat de la stat dupa 1989 * act de vanzare-cumparare * procesul verbal de predare-primire a imobilului * dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, daca plata s-a facut in rate * daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC, atunci este necesara si incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare 3 . Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de 1989 * contractul de construire * procesul verbal de predare-primire a imobilului * titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara. * incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate). * Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara, atunci trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul CEC-ului ( biroul administrativ) pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se face la biroul de carte funciara. In functie de caz si urmatoarele acte pot atesta dreptul de proprietate: * Certificat de mostenitor * Contract de donatie * Contract de schimb * Sentinta civila definitiva Toate documentele se prezinta in original.
- Home
- Case / Vile
- Garsoniere
- 2 Camere
- 3 Camere
- Terenuri
- Contact
- Utile
  - Dictionar Imobiliar
  - Termeni Tehnici
  - Acte necesare vanzarii
  - Contract C - V
  - Lege- Fond Funciar